Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe informuje, iż w związku z realizacją projektu oraz w obliczu pytań zgłaszanych do dokumentacji w dn. 26.06.2024 r. dokonano doprecyzowania niektórych zapisów Regulaminu powierzania grantów oraz załączników, w tym zał. 1 Wzór wniosku
o powierzenie grantu, zał. 2 Kryteria oceny wniosku, zał. 3 Wzór umowy o powierzenie grantu.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wzorami. Liczymy, że ułatwią one zrozumienie warunków udziału oraz uzyskanie dofinasowania.

W ramach najważniejszych zmian wskazać należy:

  1. zmianę terminu rozpoczęcia II rundy naboru (od 08.07.2024  do 31.07.2024),
  2. aktualizację listy załączników do Wniosku o powierzenie grantu,
  3. zmianę procesu oceny w zakresie ilości wniosków poddanych weryfikacji,
  4. modyfikację Wniosku o powierzenie grantu pod kątem wyodrębnienia elementów istotnych pod względem spójności z Regulaminem np. max wysokość wyd. kwalifikowalnych,

Wszystkie zmiany w ocenie Grantodawcy mają charakter uszczegóławiający i zmniejszają ryzyko nieprawidłowości przy konstrukcji Wniosków oraz załączników