Dotacja do 85% wartości kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 300 000 zł

Bony na cyfryzację to program bezzwrotnych dotacji

ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 6.2 POIR – Priorytetu VI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Cel działania

Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Polski

Na jakie projekty przeznaczone jest wsparcie?

Projekty muszą polegać na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych projekt powinien spowodować zmianę sposobu działania, procesów przedsiębiorstwa, dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmianę produktów przedsiębiorstwa.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Na jakie koszty można uzyskać dofinansowanie?

- zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy
księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu

- zakup środków trwałych (w tym: maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych) – komponent fakultatywny projektu

- usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) – komponent fakultatywny projektu

- usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Warunki finansowe

Maksymalna dopuszczalna intensywność wsparcia:
- do 85% wartości kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu – 60 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu do 300 tys. PLN (dotacja do 255 tys. PLN )

W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego
oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w
ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu
komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem
danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym
branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub
szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 POIR będzie prowadzony przez PARP od 20 września do 5 października 2021 r.

Premiowane będą projekty dotyczące działalności Wnioskodawców z branż szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

Wykaz kodów PKD działalności szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 według stanu na dzień ogłoszenia konkursu:

47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
47.71.Z,
47.72.Z,
47.81.Z,
47.82.Z,
47.89.Z,
49.32.Z,
49.39.Z,
55.10.Z,
56.10.A,
56.10.B,
56.21.Z,
56.29.Z,
56.30.Z,
59.11.Z,
59.12.Z,
59.13.Z,
59.14.Z,
59.20.Z,
71.11.Z,
74.20.Z,
77.21.Z,
77.39.Z,
79.11.A,
79.12.Z,
79.90.A,
79.90.C,
82.30.Z,
85.51.Z,
85.52.Z,
85.53.Z,
85.59.A,
85.59.B,
85.60.Z,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A,
86.90.D,
90.01.Z,
90.02.Z,
90.03.Z,
90.04.Z,
91.02.Z,
93.11.Z,
93.13.Z,
93.19.Z,
93.21.Z,
93.29.A,
93.29.B,
93.29.Z,
96.01.Z,
96.02.Z,
96.04.Z.